bước thực hiện như sau:

Đầu tiên chúng ta tạo tập tin “menu_helper.php” với đường dẫn “application/helpers/menu_helper.php” và code như sau:


PHP Code:
<?php if(!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
if(!
function_exists('active_link')) {  
function 
activate_menu($controller) {    // Getting CI class instance.    
$CI get_instance();    // Getting router class to active.    
$class $CI->router->fetch_class();    
return (
$class == $controller) ? 'active' '';  }}
?>

Tiếp đến chúng ta tải tập tin helper ở trên vào autoload (config/autoload.php) và thêm code "menu" helper
PHP Code:
$autoload['helper'] = array('menu'); 
Thêm lớp vào menu của bạn. thông qua tên controller để thực thi trong activate_menu ()
PHP Code:
<ul>
<li class="<?php echo activate_menu('home'); ?>">
<a href="<?php echo site_url();?>">Home</a></li>
<li class="<?php echo activate_menu('contact'); ?>">
<a href="<?php echo site_url('contact');?>">Contact us</a>
</li>
</ul>
vậy là active menu đã hoàn thành, các bạn thử thành quả nhé

chúc may mắn