Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết

  Captcha trong codeigniter - captcha helper - formvalidation captcha

  Demo: http://tut.codeigniter.vn/captcha
  Nội dung chính:
  tạo một captcha
  validation captcha đúng hoặc sai
  thêm option cho captcha, giới hạn word trong captcha codeigniter.
  Lý thuyết Video:
  Captcha trong CodeIgniter khi tạo xong chúng ta được một mãng gồm các phần tử sau
  Captcha trong codeigniter - captcha helper - formvalidation captcha
  Trong đó
  Image là một html tag có nghĩ là nó xuất ra trong thẻ <img>
  Như trong hình sau
  Captcha trong codeigniter - captcha helper - formvalidation captcha
  Các thuộc phần tử khác như
  Time: là thời gian đồng thời cũng là tên hình ảnh.
  Word: là từ của gõ của captcha.

  Các tùy chỉnh để tạo Images captcha như sau:

  Captcha trong codeigniter - captcha helper - formvalidation captcha
  Trong đó gồm các thành phần như sau:
  Word: các bạn có thể gán cho Helper này một số ký tự để tạo keyword captcha
  Img_path: là đường dẫn để lưu ảnh captcha
  Img_width: là chiều dài hình ảnh
  Img_hieght: là chiều cao hình ảnh
  Expiration: là thời gian hết hạn đối với hình ảnh bị xóa trong codeigniter.
  Để khởi tạo một Captcha Image trước tiên các bạn cần cấu hình trước. như hình ảnh phía trên chúng ta được tạo một mãng cấu hình với các thuộc tính trên.
  Sau đó sử dụng lệnh create_captcha() đê tạo captcha.
  Trong phần này chúng ta có thể sử dụng database để lưu captcha nhưng tôi thấy nó hơi phúc tạp vì chúng ta chưa học tới những thành phần khác. Nên tôi không đề cặp tới. đồng thời nó thật phức tạp nếu đi theo phương thưc đó. Chúng ta có giải pháp hay hơn là lưu database mà sử dụng session để validation nó.
  Bài tập thực hành.
  Hãy tạo một captcha, tạo một form để kiểm tra dữ liệu nhập vào có đúng với captcha được tạo hay không.
  (bài tập thực hành được hướng dẫn bằng video. Các bạn hãy theo dõi video nhé)
  bài thực hành Video

  Code trong bài hướng dẫn như sau

  controller (application/controller/captcha.php)
  PHP Code:
  <?php


  /* 
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  class Captcha extends CI_Controller{
      public function 
  __construct() {
          
  parent::__construct();
          
  $this->load->library('session');
      }
      public function 
  index()
      {
          
  $this->load->helper('captcha');
          
  $val    =   array(
              
  "word"  =>  "",
              
  "img_path"  =>   "./templates/captcha/",
              
  "img_width" =>  100,
              
  "img_height"=>  75,
              
  "img_url"   => base_url()."templates/captcha/",
              
  "expiration"=>  60,
              
  "limit"     =>  ''
          
  );
          
  $captcha    create_captcha($val);
          
  $this->session->set_userdata('captcha',$captcha);
          
  $this->load->view('captcha');
      }
      
      public function 
  validation_captcha()
      {
          
  $post_captcha      =    $this->input->post('txtcaptcha');
          
  $ses_captcha    =   $this->session->userdata('captcha');
          
  $word_captcha   =   $ses_captcha['word'];
          if(
  $post_captcha    ==  $word_captcha)
          {
              echo 
  "Captcha Dung";
          }else{
              echo 
  "CaptCha Sai";
          }
      }
  }
  View (application/views/captcha.php)

  PHP Code:
  <?php


  /* 
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  $ses_captcha    =   $this->session->userdata('captcha');
  ?>
  <form action="<?php echo base_url("captcha/validation_captcha"); ?>" method="post">
      <label><?php  echo $ses_captcha['image']?></label>
      <input type="text" value="" name="txtcaptcha" />
      <input type="submit" value="Check Captcha"  />
  </form>


  CaptCha Helper (system/helpers/captcha_helper)

  PHP Code:
  <?php  if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
  /**
   * CodeIgniter
   *
   * An open source application development framework for PHP 5.1.6 or newer
   *
   * @package        CodeIgniter
   * @author        ExpressionEngine Dev Team
   * @copyright    Copyright (c) 2008 - 2011, EllisLab, Inc.
   * @license        CodeIgniter License Agreement : CodeIgniter User Guide
   * @link        CodeIgniter Web Framework
   * @since        Version 1.0
   * @filesource
   */


  // ------------------------------------------------------------------------


  /**
   * CodeIgniter CAPTCHA Helper
   *
   * @package        CodeIgniter
   * @subpackage    Helpers
   * @category    Helpers
   * @author        ExpressionEngine Dev Team
   * @link        XML Helper : CodeIgniter User Guide
   */


  // ------------------------------------------------------------------------


  /**
   * Create CAPTCHA
   *
   * @access    public
   * @param    array    array of data for the CAPTCHA
   * @param    string    path to create the image in
   * @param    string    URL to the CAPTCHA image folder
   * @param    string    server path to font
   * @return    string
   */
  if ( ! function_exists('create_captcha'))
  {
      function 
  create_captcha($data ''$img_path ''$img_url ''$font_path '')
      {
          
  $defaults = array('word' => '''img_path' => '''img_url' => '''img_width' => '150''img_height' => '30''font_path' => '''expiration' => 7200,'limit'  =>  '');


          foreach (
  $defaults as $key => $val)
          {
              if ( ! 
  is_array($data))
              {
                  if ( ! isset($
  $key) OR $$key == '')
                  {
                      $
  $key $val;
                  }
              }
              else
              {
                  $
  $key = ( ! isset($data[$key])) ? $val $data[$key];
              }
          }


          if (
  $img_path == '' OR $img_url == '')
          {
              return 
  FALSE;
          }


          if ( ! @
  is_dir($img_path))
          {
              return 
  FALSE;
          }


          if ( ! 
  is_writable($img_path))
          {
              return 
  FALSE;
          }


          if ( ! 
  extension_loaded('gd'))
          {
              return 
  FALSE;
          }


          
  // -----------------------------------
          // Remove old images
          // -----------------------------------


          
  list($usec$sec) = explode(" "microtime());
          
  $now = ((float)$usec + (float)$sec);


          
  $current_dir = @opendir($img_path);


          while (
  $filename = @readdir($current_dir))
          {
              if (
  $filename != "." and $filename != ".." and $filename != "index.html")
              {
                  
  $name str_replace(".jpg"""$filename);


                  if ((
  $name $expiration) < $now)
                  {
                      @
  unlink($img_path.$filename);
                  }
              }
          }


          @
  closedir($current_dir);


          
  // -----------------------------------
          // Do we have a "word" yet?
          // -----------------------------------


         
  if ($word == '')
         {
              
  $pool '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';


              
  $str '';
                          if(
  $limit   ==   '')
                          {
                              
  $limit  =   3;
                          }else{
                              
  $limit;
                          }
              for (
  $i 0$i $limit$i++)
              {
                  
  $str .= substr($poolmt_rand(0strlen($pool) -1), 1); 
              }


              
  $word $str;
         }


          
  // -----------------------------------
          // Determine angle and position
          // -----------------------------------


          
  $length    strlen($word);
          
  $angle    = ($length >= 6) ? rand(-($length-6), ($length-6)) : 0;
          
  $x_axis    rand(6, (360/$length)-16);
          
  $y_axis = ($angle >= ) ? rand($img_height$img_width) : rand(6$img_height);


          
  // -----------------------------------
          // Create image
          // -----------------------------------


          // PHP.net recommends imagecreatetruecolor(), but it isn't always available
          
  if (function_exists('imagecreatetruecolor'))
          {
              
  $im imagecreatetruecolor($img_width$img_height);
          }
          else
          {
              
  $im imagecreate($img_width$img_height);
          }


          
  // -----------------------------------
          //  Assign colors
          // -----------------------------------


          
  $bg_color        imagecolorallocate ($im255255255);
          
  $border_color    imagecolorallocate ($im153102102);
          
  $text_color        imagecolorallocate ($im204153153);
          
  $grid_color        imagecolorallocate($im255182182);
          
  $shadow_color    imagecolorallocate($im255240240);


          
  // -----------------------------------
          //  Create the rectangle
          // -----------------------------------


          
  ImageFilledRectangle($im00$img_width$img_height$bg_color);


          
  // -----------------------------------
          //  Create the spiral pattern
          // -----------------------------------


          
  $theta        1;
          
  $thetac        7;
          
  $radius        16;
          
  $circles    20;
          
  $points        32;


          for (
  $i 0$i < ($circles $points) - 1$i++)
          {
              
  $theta $theta $thetac;
              
  $rad $radius * ($i $points );
              
  $x = ($rad cos($theta)) + $x_axis;
              
  $y = ($rad sin($theta)) + $y_axis;
              
  $theta $theta $thetac;
              
  $rad1 $radius * (($i 1) / $points);
              
  $x1 = ($rad1 cos($theta)) + $x_axis;
              
  $y1 = ($rad1 sin($theta )) + $y_axis;
              
  imageline($im$x$y$x1$y1$grid_color);
              
  $theta $theta $thetac;
          }


          
  // -----------------------------------
          //  Write the text
          // -----------------------------------


          
  $use_font = ($font_path != '' AND file_exists($font_path) AND function_exists('imagettftext')) ? TRUE FALSE;


          if (
  $use_font == FALSE)
          {
              
  $font_size 5;
  //            $x = rand(0, $img_width/($length/3));
                          
  $x1;
              
  $y 1;
          }
          else
          {
              
  $font_size    16;
              
  $x rand(0$img_width/($length/1.5));
              
  $y $font_size+2;
          }


          for (
  $i 0$i strlen($word); $i++)
          {
              if (
  $use_font == FALSE)
              {
                  
  $y rand($img_height/2);
                  
  imagestring($im$font_size$x$ysubstr($word$i1), $text_color);
                  
  $x += ($font_size*2);
              }
              else
              {
                  
  $y rand($img_height/2$img_height-3);
                  
  imagettftext($im$font_size$angle$x$y$text_color$font_pathsubstr($word$i1));
                  
  $x += $font_size;
              }
          }
          
  // -----------------------------------
          //  Create the border
          // -----------------------------------


          
  imagerectangle($im00$img_width-1$img_height-1$border_color);


          
  // -----------------------------------
          //  Generate the image
          // -----------------------------------


          
  $img_name $now.'.jpg';


          
  ImageJPEG($im$img_path.$img_name);


          
  $img "<img src=\"$img_url$img_name\" width=\"$img_width\" height=\"$img_height\" style=\"border:0;\" alt=\" \" />";


          
  ImageDestroy($im);


          return array(
  'word' => $word'time' => $now'image' => $img);
      }
  }


  // ------------------------------------------------------------------------


  /* End of file captcha_helper.php */
  /* Location: ./system/heleprs/captcha_helper.php */
  tinhphaistc
  Captcha trong codeigniter - captcha helper - formvalidation captcha - tinhphaistc
  Sửa lần cuối bởi tinhphaistc; 13-03-2015 lúc 11:24 PM.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 2. The Following User Says Thank You to tinhphaistc For This Useful Post:

  Zen Studio (14-03-2015)

 3. #2
  Quản trị administrator's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  23
  Được cảm ơn 20 trong 15 bài viết
  thanks tinhphai nhé. bài viết khá hay

 4. #3
  Super Moderator Zen Studio's Avatar
  Ngày tham gia
  19-06-2013
  Bài viết
  393
  Cảm ơn
  58
  Được cảm ơn 166 trong 123 bài viết
  không có cái refresh bên cạnh hả tp
  hay cung chung toi chinh phuc tri thuc

 5. #4
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  dạ tại em đang làm mấy cái cơ bản cho các bạn thôi, còn những bài nâng cao em đưa thêm vào
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Captcha trong codeigniter - captcha helper - formvalidation captcha trên facebook

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

Chưa có từ khóa lên top google

Tag của Chủ đề này - Hãy Thêm Tags Để bài viết nhanh lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •