Minh dùng ckeditor để đăng tin nhưng khi dùng template HTML thì không thể center ảnh vào giữa được . vì trong lệnh là style = 'margin: auto';

Còn html5 thì lại dùng thẻ <center></center>

ai có cách khắc phục không