Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  CI New votricong's Avatar
  Ngày tham gia
  27-03-2015
  Bài viết
  7
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết

  Vấn đề tạo session khi sử dụng captcha !

  Chào các bạn !
  Mình đang tập tành với code igniter, mình gặp phải vấn đê khi sử dụng captcha như sau:
  Mình đã tạo được ảnh captcha và tạo session với biến $_SESSION['captcha_code'] = $captcha['word'];
  Kiểm tra bằng lệnh echo thì captcha word phù hợp với image và phù hợp với $_SESSION['captcha_code'].
  Tuy nhiên sau khi submit form, kiểm tra lại bằng lệnh echo thì cái $_SESSION['captcha_code'] lại bị gán một chuỗi khác.
  Đây là code của mình:
  đoạn code trong controller:

  PHP Code:
  <?phpdefined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');class Dien_dan extends CI_Controller {    public function _construct(){        parent:: _construct();        $this->load->model('forums_model');        }    public function index()    {                $data['title'] = 'Diễn đàn thảo luận Nghiệp vụ Quản lý thị trường';                // load template                $this->load->view('theme/header');                $this->load->view('theme/forums',$data);                $this->load->view('theme/tail');    }

  public function tao_chu_de($forum_slug)    {        $this->load->model('forums_model');            $info $this->session->userdata('userinfo');        if(empty($info)){            echo 'Mời bạn đăng nhập trước khi gửi bài lên diễn đàn';            echo '<META http-equiv="refresh" content="3;URL='.base_url().'dien_dan">';            break;        }else {            print_r($_SESSION['captcha_code']);            $this->load->helper(array('form'));            $this->load->library(array('form_validation','antispam'));                        $this->form_validation->set_rules('topic_title''Topic_title''trim|required');             $this->form_validation->set_rules('post_content''Post_content''required');            $this->form_validation->set_message('required''Trường %s là bắt buộc phải nhập.');            $this->form_validation->set_rules('captcha''Captcha''trim|callback_validation_captcha');                                      if ($this->form_validation->run() == FALSE)                    {                         $configs = array(                             'word'      => 'VOTRICONG',                            'img_path'  => './captcha/image/',                            'img_url'   => base_url().'captcha/image/',                            'font_name' => 'impact.ttf',                            'font_path' => './captcha/font/',                            'img_width' => '180',                            'img_height'=> '30',                            'char_set'  => "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ",                            'char_length' => 6,                            'expiration' => 7200,                            'char_color'     => "#880000,#008800,#000088,#888800,#880088,#008888,#000000"                        );                        $captcha $this->antispam->get_antispam_image($configs);                        $captcha['forum_slug'] = $forum_slug;                        $_SESSION['captcha_code'] = $captcha['word'];                        $this->load->view('theme/header');                        $this->load->view('theme/new_topic_form',$captcha);                        $this->load->view('theme/tail');                                            }                    else                    {                        $wordcaptcha $this->input->post('captcha');                        echo 'post: '.$wordcaptcha;                        echo '<br>word: '.$word;                        echo '<br>đã gửi form không lỗi';                                                unset($_SESSION['captcha_code']);                                                $data['smessenger'] = 'Khởi tạo chủ đề thành công';                        $this->forums_model->insert_topic($forum_slug,$info['fullname'],$info['user_id']);                        $this->db->select_max('topic_id');                        $result$this->db->get('topics')->result_array();                        $last_topic_id $result[0]['topic_id'];                        $this->forums_model->insert_post($forum_slug,$last_topic_id,$info['fullname'],$info['user_id']);                        $this->load->view('theme/header');                        $this->load->view('theme/form_success',$data);                        $this->load->view('theme/tail');                        echo '<META http-equiv="refresh" content="5;URL='.base_url().'dien_dan/xem_chuyen_muc/'.$forum_slug.'">';                    }        }    }
      public function 
  validation_captcha()    {            $post_captcha   =   $this->input->post('captcha');        $ses_captcha    =   $_SESSION['captcha_code'];        echo $ses_captcha;        if($post_captcha  ==  $ses_captcha)        {            return true;        }else{            $this->form_validation->set_message('validation_captcha''Mã captcha nhập không trùng khớp!');            return false;        }    }


  }
  Đoạn code trong view:
  PHP Code:
  <div class='right'>    <!- Bắt đầu sử dụng trang chính của diễn đàn ->    <div class='imp_news'>    <?php $editor '            <script type="text/javascript" src="'base_url().'tinymce/tinymce.min.js"></script>            <script>            tinymce.init({                selector: "textarea#vtceditor",                theme: "modern",                width: 740,                height: 300,                relative_urls : false,                remove_script_host: false,                plugins: [                     "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak spellchecker",                     "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen insertdatetime media nonbreaking",                     "save table contextmenu directionality emoticons template paste textcolor"               ],               content_css: "css/content.css",               toolbar: "insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image | print preview media fullpage | forecolor backcolor emoticons",                style_formats: [                    {title: "Bold text", inline: "b"},                    {title: "Red text", inline: "span", styles: {color: "#ff0000"}},                    {title: "Red header", block: "h1", styles: {color: "#ff0000"}},                    {title: "Example 1", inline: "span", classes: "example1"},                    {title: "Example 2", inline: "span", classes: "example2"},                    {title: "Table styles"},                    {title: "Table row 1", selector: "tr", classes: "tablerow1"}                ]             });             </script>'             ;    echo $editor;    $data['forum'] = $this->forums_model->get_forums($forum_slug);    $data['title'] = '&nbsp;Gửi một chủ đề vào chuyên mục <a class="news_title" href='base_url().'dien_dan/xem_chuyen_muc/'.$data['forum']['forum_slug'].'>'.$data['forum']['forum_title'].'</a>';            echo form_open('dien_dan/tao_chu_de/'.$data['forum']['forum_slug'].''); ?>        <div class="main_cat"><?php echo $data['title'?></div>        <div class='error'><?php echo validation_errors();?></div>        <div class='form1'>&nbsp;Tên chủ đề</div><div class='form2'><input type="input" name="topic_title" style="width:90%" placeholder="Nhập tên của chủ đề"/></div>        <div class='form3'><textarea id="vtceditor" name="post_content"></textarea></div>        <div class='form1'>&nbsp;Captcha</div><div class='form2'> <?php echo $image?></div>        <div class='form1'>&nbsp;Gõ lại captcha</div><div class='form2'><input type="input" name="captcha" style="width:90%" placeholder="Nhập lại mã captcha ở hình bên trên"/></div>       <div class='form3'><center><br><input type="submit" name="submit" value="Khởi tạo chủ đề" /><br></center></div>
  </form></div>
  Mong các bạn giúp mình tháo gỡ vấn đề với ạ ! Xin cảm ơn nhiều !
  Sửa lần cuối bởi votricong; 01-05-2015 lúc 08:14 PM.

 2. #2
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  bạn vui lòng sửa lại code hoặc attact lên diễn đàn dùm mình nhé. chứ nhìn nó rối quá khoogn thể nào xem được.
  cảm ơn bạn.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 3. #3
  CI New votricong's Avatar
  Ngày tham gia
  27-03-2015
  Bài viết
  7
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi tinhphaistc Xem bài viết
  bạn vui lòng sửa lại code hoặc attact lên diễn đàn dùm mình nhé. chứ nhìn nó rối quá khoogn thể nào xem được.
  cảm ơn bạn.
  mycaptcha.rar

  Bạn xem giúp mình với ! Cảm ơn bạn

 4. #4
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  chào bạn.
  bạn có thể tham khảo thêm bài này.:
  Captcha trong codeigniter - captcha helper - formvalidation captcha - tinhphaistc
  để so sánh code.
  và add skype của mình. để mình có thể teamview xem code giúp bạn. mình online cả ngày tới 11h đêm. (Trư khi bữa nào đi nhậu he he).
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Vấn đề tạo session khi sử dụng captcha ! trên facebook

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

Chưa có từ khóa lên top google

Tag của Chủ đề này - Hãy Thêm Tags Để bài viết nhanh lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •