Như các bạn đã thấy dạo này diễn đàn chúng ta thường xuyên bị bọn nước ngoài nó spam liên tục. Vì vậy mình đã chặn bọn nó bằng các dùm htaccess để chặn ip.
các bạn thêm đoạn code này vào file htaccess của các bạn là xong nhé.
PHP Code:
#BAN IP
order allow,deny
deny from 91.212
.
allow from all 
đoạn code này có nghĩa là gì.
ở đây chúng ta có deny from. 91.212. có nghĩa là các ip bắt đầu từ 91.212 khi truy cập vào hệ thống sẽ báo lỗi 403 ngay.