Có một vấn đề em mắc phải là khi sử dụng ajax trong codeigniter:
Khi truyền xuống client: chẳng hạn chuỗi json với một dòng text ngang nhau, mp3zingvn chỉ mất có ~200B trong khi em toàn mất ~600B...
1. Codeigniter sẽ truyền tải những gì từ client đến server?
2. Có cách nào để giảm dung lượng khi truyền tải bằng ajax trong codeigniter không? (em thử option cache false; hoặc thử chạy ajax không có session nhưng không thấy dung lượng truyền tải giảm đi.)
Em xin cảm ơn!