Em có làm một site có 2 ngôn ngữ là tiếng anh tiếng việt. Giờ em muốn khi mặc định vào website thì nó sẽ là tiếng việt và chọn tiếng anh nó sẽ là tiếng anh. VD như sau:

Mặc định vào là :
localhost/home
Khi chọn sang tiếng anh thì là
localhost/en

Code chuyển ngôn ngữ của em như sau :
Code:
  public function switchlang()
  {
    if($this->uri->segment(2) == 'vn')
    {
      unset($_SESSION['langfrontend']);
      $_SESSION['langfrontend'] = 1; 
    }
    elseif($this->uri->segment(2) == 'en')
    {
      unset($_SESSION['langfrontend']);
      $_SESSION['langfrontend'] = 2; 
    }
    redirect($this->_base_url);
  }
Cám ơn các huynh đã xem :)