Như các bạn đã biết việc rewrite lại đường dẫn cho trang web chúng ta là 1 việc rất cần thiết. Nó giúp cho trang web của chúng ta trở nên thân thiện với các bộ máy tìm kiếm hiện nay như google,yahoo,bing,… Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc SEO trang web của mình.

vd đường dẫn sau

'localhost://example.com/index.php/class/function/id'.

Chúng ta sẽ tiến hành rewrite lại đường dẫn trên bằng cách sử dụng URI routing do CI hỗ trợ.
+Bạn vào mở file routes.php trong application/config , Bạn sẽ thấy trong đó có 1 biến gọi lả $route -> Đây là 1 biến dạng mảng dùng để bạn rewrite lại các liên kết của mình.
Chúng ta sẽ sử dụng routes theo 2 cách : Wildcards character hoặc Regular Expression.

trong cách wildcards character ta sẽ là

PHP Code:
$route['trang-chu']='home/index' 
với home là controller và index là action khi ta truy cập với đường dẫn http://localhost/example.com/index.php/trang-chu thì sẽ gọi tới controller home và action là index

PHP Code:
$route['tin-tuc']='home/news/1' 
PHP Code:
khi bạn gõ trên trình duyệt là http://localhost/example.com/index.php/tin-tuc. thì tương ứng bạn gọi controller home, action là news và id là 1
vậy sẽ là bất cập khi id là một dãy số thay đổi chúng ta sẽ làm như sau

với 
--- (:num) -> Đúng với bất kỳ ký tự số.
--- (:
any) -> Đúng với bất kỳ ký tự chữ.
được hỗ trợ trong CI

lúc đó ta sẽ viết lại 
PHP Code:
$route['trang-chu/(:any)']='home/index' 

PHP Code:
$route['tin-tuc/(:num)']='home/news/$1' 
chúng ta cũng có thể dùng cả 2 cái cùng lúc như đường dẫn là http://localhost/example.com/index.php/home/news/user/2 với user và 2 là 2 tham số truyền vào

PHP Code:
$route['tin-tuc/(:any)/(:num)']='home/news/$1/$2' 

Sử dụng Regular Expression:
Bạn cũng có thể sử dụng regular expression để rewrite lại liên kết.
VD:

PHP Code:
$route['san-pham/([a-z]+)/([a-z]+)/(\d+)'] = $1/$2/$3”
->Nghĩa là khi bạn nhập đường dẫn là: ất
‘localhost/demo_route/index.php/san-pham /mobile/iphone/4’ thì sẽ tương ứng với class mobile , function iphone và id là 4.

Ngoài ra, bạn cũng có thể vừa kết hợp giữa wildcards character vs regular expression :

PHP Code:
$route['san-pham/([a-z]+)/([a-z]+)/(:any)/(:num)'] = $1/$2/$3/$4” 
->Nghĩa là khi bạn nhập đường dẫn là:
‘localhost/demo_route/index.php/san-pham /mobile/luxury/iphone/4’ thì sẽ tương ứng với class mobile , function luxury ,dữ liệu sẽ là iphone và id là 4.


Như vậy là chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về rewrite liên kết trên CI rồi . Những điều mà mình chia sẻ ở trên chỉ là những kiến thức cơ bản nhất.