do thiếu dấu ? sau .php
các bạn kiểm tra và thây thế file .htaccess với nội dung như sau
PHP Code:
RewriteEngine on
RewriteBase 
/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond 
%{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule 
^(.*)$ index.php?/$[L