đây là ci mới nhất vào thời điểm này

http://ellislab.com/codeigniter/user...changelog.html