Hi,mọi người.
Mình có đoạn code như sau,
Model:
function sonhieunhattrong3ngay(){
$this->db->order_by('id', 'DESC');
$this->db->limit(3,0);
$this->db->select('*');
$query = $this->db->get('xo-so-truyen-thong');
return $query->result_array();
}
Controller:
public function test(){
$this->load->model('Thongkenhanh_truyenthong');
$data['sonhieu'] = $this->Thongkenhanh_truyenthong->sonhieunhattrong3ngay();
for($i=0;$i<count($data['sonhieu']);$i++){
for($j=0;$j<8;$j++){
$pieces = explode(" ", $data['sonhieu'][$i][$data[$j]]);
echo '<pre>';
//print_r($pieces);
print_r($pieces[1]);
echo '</pre>';
}
}
}

và khi chạy thử thì nhận được lỗi như sau : Message: Underfined offset:1 ,mong mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn mọi người nhiều!