Chào mọi người mình có thắc mắc về vấn đề như sau mong được giúp đỡ.

Nếu minhf submit form theo cách binhf thường là html submit đó thì validate ok.nhưng mình muốn dùng ajax để post dữ liệu xử lý dùng jquery để bắt sự kiện submit và tắt submit tự động của html đi thì validate không được nữa nếu mình không tắt submit tự động thì validate xong nó chuyển sang trang mới đieeuf đó mình không muốn.mình muốn nó ở laij trang đó nên dùng ajax post.mong mọi người giúp đỡ