Minh xin phép chia sẻ tool để test code php online.
Hy vọng nó giúp ích.
http://phpio.net