Hướng dẫn mở port mysql 3306 từ windows 7.
Các bạn có thể làm theo hướng dẫn.