cho mình hỏi trong codeigniter làm sao lấy được thông tin những user đang online và thao tác mới nhất của user đó (hoặc log hoạt động của user đó).