Đây là function của mình, nếu mình xóa function này thì pageload bình thường nhưng nếu để thì không thể loadpage được
Code:
$options = array(
'currentMail'=>1,'title'=>'tretretretetre dfg dsfsdfsf','toEmail'=>'abc@gmail.com','content'=>'fds fds fds dsfdsds fds fdsfds fdsf ds',);    $this->load->library('email');    $currentMail = $options['currentMail'];    $mail = $this->p_model->GetInfoEmail($currentMail);    $cf = $this->p_model->GetConfigEmail($currentMail);    $config =Array('protocol'=> $cf['mail_type_protocol'],'smtp_port'=>(int)$cf['mail_type_smtp_port'],'smtp_host'=> $cf['mail_type_smtp_host'],'smtp_user'=> $mail['mail_user'],'smtp_pass'=> $mail['mail_password'],'mailtype'=>'html','charset'=>'iso-8859-1','wordwrap'=> TRUE    );    $this->load->library('email', $config);    $this->email->set_mailtype("html");    $emailSend ='no-reply@'.$_SERVER['SERVER_NAME'];     $this->email->from($emailSend, $options['title']);    $this->email->to($options['toEmail']);if($options['cc'])     $this->email->cc($options['cc']);    $this->email->subject($options['title']);    $this->email->message($options['content']);    $this->email->send();$this->load->view('index');
Fucntion Sendmail có thể gửi mail nhưng không load page