Có member nào hướng dẫn mình cụ thế phần jQuery Dialog và Cài đặt memcahed với?
Chức năng
jQuery Dialog là thêm, xóa, sửa , upload Image.