Mình inport vào hosting trả phí thì ok . nhưng dùng cái host free thì gặp lỗi này :
Error

SQL query:
--
-- Database: `tintuc24`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `tintuc24` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_vietnamese_ci;


MySQL said: " href="http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/error-messages-server.html" target="_blank" rel="nofollow">error database . ai tung gap tinh trang nay chua
#1115 - Unknown character set: 'utf8mb4'