Tình hình là thế này mình dùng CI 2.1.4 . mình tạo phân trang và gọi thư viện pagination ra rồi . nói chung ok . nhưng lick page 2,3,4 thì nó vẫn xổ
page 1. Nhưng đem sang CI 2.1.0 - thì sài ok . qua tìm hiểu thì người ta bảo lỗi suffix . xin cách khắc phục từ các bác.