Mình dùng model upload bình thường trong mo hình MVC nhưng trong HMVC thì nó báo là Array . mình không biết xử lý thế nào nữa:JFBQ001660702027A::JFBQ001660702027A::JFBQ0016607 02027A::JFBQ001660702027A:
( [error] => Chưa chọn tập tin cần tải lên.
)