để ẩn email nhằm bảo mật hơn cho thành viên của mình tôi sử dụng như sau.
PHP Code:
function trimemail($str)
{
    
$strlenght strlen($str);
    
$strF "*****".substr($str,5,$strlenght);
    return 
$strF;
}
?> 
dư liệu nhập vào sẽ là: tinhphaistc@gmail.com
//output sẽ là: *****haistc@gmail.com