Chào các bạn hôm nay mình viết một đoạn code này để lấy đuôi file của hình ảnh.
đôi khi các bạn vẫn phải sử dụng tới nó. nên đánh dấu vào đây luôn để cần thì sài.
ví dụ tôi có một link hình ảnh như sau:
HTML Code:
http://forum.codeigniter.vn/images/tenfilehinh.jpg
giới tôi muốn lấy tên file hình. tôi sử dụng php như sau.
PHP Code:
$link "http://forum.codeigniter.vn/images/tenfilehinh.jpg"
$file_name =  basename($link);
echo 
$file_name//out put is tenfilehinh.jpg 
hi vọng nó giúp bạn được một vài việc.
Thanks for view.