chào các bạn.
có việc đôi khi chúng ta tìm hoài mới ra. nhưng nó thật đơn giản.
chỉ lấy url trong thẻ <img src""..../> thì cũng không có gì phức tạp chúng ta thực hiện như sau.
PHP Code:
preg_match('~<img.*?src=[\'"]*(?P<src>[^\s\'"]*)~i'$this->input->post('introtext'), $matches);

echo 
$matches['src'];//out put url img 
hi vọng nó sẽ giúp đỡ được cái bạn.