Nguyên văn lỗi
The path to the image is not correct.
Your server does not support the GD function required to process this type of image.
vấn đề này nằm trong library image_lib codeigniter.
các bạng gặp vấn đề này tức là các bạn gặp lỗi trong vấn đề đường dẫn của file và đường dẫn của hình ảnh mới.
sau đây là đoạn code chuẩn để tạo thumbnail cho hình ảnh của codeigniter.

PHP Code:
                $source_path FCPATH.'/media/images/vinasol/'.$file_name;

                
$target_path FCPATH.'/media/images/vinasol/thumb/'.$file_name;

                
$config_manip = array(

                    
'image_library' => 'gd2',

                    
'source_image' => $source_path,

                    
'new_image' => $target_path,

                    
'maintain_ratio' => TRUE,

                    
'create_thumb' => TRUE,

                    
'thumb_marker' => '',

                    
'width' => 150,

                    
'height' => 150

                
);
                
#$this->load->library('image_lib', $config_manip);

                
$this->load->library('image_lib');

                
$this->image_lib->initialize($config_manip);

                if (!
$this->image_lib->resize()) {

                    echo 
$this->image_lib->display_errors();

                }
                
// clear //
                
$this->image_lib->clear();
            
#end thumbnail images