Name:  php-session.jpg
Views: 36
Size:  11.3 KB
đôi khi hệ thống các bạn không thể làm việc tốt với session. và gặp một vài khó khăn nhỏ.
tôi cũng vậy đôi khi gặp trục trặc và vấn đề hôm nay là không thể đăng xuất khi đăng nhập.
đối với codeigniter chúng ta sử dụng lệnh.
PHP Code:
$this->session->sess_destroy(); 
để thoát.
nhưng nhiều khi nó không hoạt động tốt.
gặp trường hợp này bạn chỉ việc thêm đoạn code này vào.

PHP Code:
$this->session->sess_destroy();
@
session_destroy() ; 
như vậy vấn đề đã được giải quyết :D