$.ajax({
url: '/path/to/file',
type: 'default GET (Other values: POST)',
dataType: 'default: Intelligent Guess (Other values: xml, json, script, or html)',
data: {param1: 'value1'},
})
===========Không Hiểu==============
.done(function() {
console.log("success");
})
.fail(function() {
console.log("error");
})
.always(function() {
console.log("complete");
});


==========Kết thúc================
jQuery.ajax({
url: '/path/to/file',
type: 'POST',
dataType: 'xml/html/script/json/jsonp',
data: {param1: 'value1'},
===============Không hiểu===============
complete: function(xhr, textStatus) {
//called when complete
},
success: function(data, textStatus, xhr) {
//called when successful
},
error: function(xhr, textStatus, errorThrown) {
//called when there is an error
}
});
=============Kết thúc================


Mọi người có thể giải thích các thông số trong đoạn không hiểu đó dùm không ah,em không hiểu ,nếu có ví dụ minh hoạt càng tốt,em cảm ơn...