Cái phần so sánh web này mình làm hình như không ổn . mà không biết khắc phục ai góp ý với

http://quanglong.com.vn/san-pham/dien-thoai/find?