Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  CI Member girlthethao's Avatar
  Ngày tham gia
  09-07-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 2 trong 1 bài viết

  Thêm hàm kiểm tra email tồn tại

  Mình có 1 đoạn code , giờ thêm 1 hàm check email, check user thì phải thêm ntn?

  public function tambah()
  {
  $cek = $this->session->userdata('logged_in');
  if(!empty($cek)){
  $d['judul'] = 'Tambah Buku';

  $d['id'] ='';
  $d['isbn'] ='';
  $d['judul_buku'] ='';
  $d['pengarang'] ='';
  $d['penerbit'] ='';
  $d['tahun'] ='';
  $d['edisi'] ='';

  $d['gambar'] ='';

  $d['content']= $this->load->view('administrator/artikel/form',$d,true);
  $this->load->view('administrator/home',$d);
  }else{
  redirect('administrator/login/logout');
  }
  }

  public function edit()
  {
  $cek = $this->session->userdata('logged_in');
  if(!empty($cek)){
  $d['judul'] = 'Edit Buku';

  $id = $this->uri->segment(4);
  $data = $this->app_model->manualQuery("SELECT * FROM tb_buku WHERE id='$id'");
  foreach($data->result() as $t){
  $d['id'] = $t->id;
  $d['isbn'] = $t->isbn;
  $d['judul_buku'] = $t->judul;
  $d['pengarang'] = $t->pengarang;
  $d['penerbit'] = $t->penerbit;
  $d['tahun'] = $t->tahun;
  $d['edisi'] = $t->edisi;
  $d['gambar'] = $t->gambar;
  }
  $d['content']= $this->load->view('administrator/artikel/form',$d,true);
  $this->load->view('administrator/home',$d);
  }else{
  redirect('administrator/login/logout');
  }
  }

 2. #2
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  chưa hiểu hết ý của bạn.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 3. #3
  CI Member girlthethao's Avatar
  Ngày tham gia
  09-07-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 2 trong 1 bài viết

  check email.

  Với các hàm trên thì khi mình không nhập giá trị và nhấn submit nó vẫn cho show lên form, khi nhập các email,user trùng nhau thì vẫn submit bình thường. Mình muốn chèn vào đó các điều kiện sao cho khi nhập vào là trùng nhau hay submit khi không có giá trị thì hiện thông báo lỗi yêu cầu nhập giá trị ào, hoặc nhập lại vì đã email đó đã tồn tại trong csdl

 4. #4
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  bạn có thể sử dụng ajax để validation giá trị của bạn.
  có thểm tham khảo thêm tại đây: http://stackoverflow.com/questions/1...nd-codeigneter
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 5. #5
  CI Member girlthethao's Avatar
  Ngày tham gia
  09-07-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 2 trong 1 bài viết

  check email.

  Mình muốn đặt vào hàm function tambah() mấy câu lệnh để kiểm tra nhưng ko biết cách

  $this->load->library('form_validation');
  $this->form_validation->set_rules('isbn', 'isbn', 'required|
  min_length[5]|max_length[12]');
  $this->form_validation->set_rules('judul_buku', 'judul_buku', 'required|
  matches[passconf]');
  $this->form_validation->set_rules('pengarang', 'pengarang
  Confirmation', 'required');
  $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|
  valid_email','check_email');
  if ($this->form_validation->run() == FALL

  ...........

  Member nào giúp mình hoàn thiện lại hàm function tambah() chèn thêm vào ntn
  Sửa lần cuối bởi girlthethao; 20-06-2014 lúc 03:22 PM.

 6. #6
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  bạn post code lên bạn ơi.
  bao gồm file controller và view của nó như vậy mới có thể giúp bạn được thân.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 7. #7
  CI Member girlthethao's Avatar
  Ngày tham gia
  09-07-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 2 trong 1 bài viết

  File Controller, View

  Controller:

  <?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');


  class A extends CI_Controller {
  public function index()
  {
  $cek = $this->session->userdata('logged_in');
  if(!empty($cek)){
  $d['judul'] = 'Buku';

  $page=$this->uri->segment(4);
  $limit=10;
  if(!$page):
  $offset = 0;
  else:
  $offset = $page;
  endif;

  $d['tot'] = $offset;
  $tot_hal = $this->app_model->getAllData("tb_buku");
  $config['base_url'] = site_url() . '/administrator/artikel/index/';
  $config['total_rows'] = $tot_hal->num_rows();
  $config['per_page'] = $limit;
  $config['uri_segment'] = 4;
  $config['first_link'] = 'Awal';
  $config['last_link'] = 'Akhir';
  $config['next_link'] = 'Selanjutnya';
  $config['prev_link'] = 'Sebelumnya';
  $this->pagination->initialize($config);
  $d["paginator"] =$this->pagination->create_links();

  $d['data'] = $this->db->query("SELECT * FROM tb_buku ORDER BY id DESC limit ".$offset.",".$limit."");

  $d['content']= $this->load->view('administrator/artikel/daftar',$d,true);
  $this->load->view('administrator/home',$d);
  }else{
  redirect('administrator/login/logout');
  }
  }

  public function tambah()
  {
  $cek = $this->session->userdata('logged_in');
  if(!empty($cek)){
  $d['judul'] = 'Tambah Buku';

  $d['id'] ='';
  $d['isbn'] =$this->input->post('isbn');
  ;
  $d['judul_buku'] ='';
  ;
  $d['pengarang'] = '';
  $d['penerbit'] =
  $d['tahun'] ='';
  $d['edisi'] ='';

  $d['gambar'] ='';

  $d['content']= $this->load->view('administrator/artikel/form',$d,true);
  $this->load->view('administrator/home',$d);
  }else{
  redirect('administrator/login/logout');
  }
  }

  public function edit()
  {
  $cek = $this->session->userdata('logged_in');
  if(!empty($cek)){
  $d['judul'] = 'Edit Buku';

  $id = $this->uri->segment(4);
  $data = $this->app_model->manualQuery("SELECT * FROM tb_buku WHERE id='$id'");
  foreach($data->result() as $t){
  $d['id'] = $t->id;
  $d['isbn'] = $t->isbn;
  $d['judul_buku'] = $t->judul;
  $d['pengarang'] = $t->pengarang;
  $d['penerbit'] = $t->penerbit;
  $d['tahun'] = $t->tahun;
  $d['edisi'] = $t->edisi;
  $d['gambar'] = $t->gambar;
  }
  $d['content']= $this->load->view('administrator/artikel/form',$d,true);
  $this->load->view('administrator/home',$d);
  }else{
  redirect('administrator/login/logout');
  }
  }

  public function simpan()
  {
  $cek = $this->session->userdata('logged_in');
  if(!empty($cek)){
  date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

  $status = "";
  $msg = "";

  //$file_element_name = $_FILES['gambar']['name'];//'gambar';

  $config['upload_path'] = './download/';
  $config['allowed_types'] = 'zip|rar|pdf';
  $config['max_size'] = '1000000';
  /*
  $config['allowed_types'] = 'jpg|jpeg|png|jp2';
  $config['max_size'] = '2000';
  $config['max_width'] = '2400';
  $config['max_height'] = '2400';
  */
  $config['overwrite'] = TRUE;
  $this->load->library('upload', $config);

  if(!empty($_FILES['gambar']['name'])){
  //$msg = "Gambar Kosong <br>";
  if($this->upload->do_upload('gambar')){
  $aa = $this->upload->data();
  $ori = $aa['file_name'];
  $up['gambar'] = $ori;

  $msg = " upload sukses<br>";
  }else{
  $error = $this->upload->display_errors();
  echo $error;
  }
  }else{
  $error = $this->upload->display_errors();
  echo $error;
  }

  $hari = $this->app_model->hari_ini(date('w'));

  $id['id'] = $_POST['id'];
  $up['isbn'] = $_POST['isbn'];
  $up['judul'] = $_POST['judul'];
  $up['pengarang'] = $_POST['pengarang'];
  $up['penerbit'] = $_POST['penerbit'];
  $up['tahun'] = $_POST['tahun'];;
  $up['edisi'] = $_POST['edisi'];;
  $up['tgl_insert'] = date('Y-m-d h:i:s');
  $up['username'] = $this->session->userdata('username');

  $hasil = $this->app_model->getSelectedData("tb_buku",$id);
  $row = $hasil->num_rows();
  if($row==1){
  $this->app_model->updateData("tb_buku",$up,$id);
  $status = "Sukses";
  $msg .= "Data Sukses diupdate !!";
  }else{
  $this->app_model->insertData("tb_buku",$up);
  $status = "Sukses";
  $msg .= "Data sukses disimpan !!";
  }


  echo json_encode(array('status' => $status, 'msg' => $msg));
  redirect('administrator/artikel/','refresh');
  }else{
  redirect('administrator/login/logout');
  }
  }

  public function hapus()
  {
  $cek = $this->session->userdata('logged_in');
  if(!empty($cek)){
  $id['id'] = $this->uri->segment(4);
  $this->app_model->deleteData("tb_buku",$id);
  redirect('administrator/hubungi/');
  }else{
  redirect('administrator/login/logout');
  }
  }  }


  /* End of file index.php */
  /* Location: ./application/controllers/index.php */

  File View

  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
  $("#isbn").focus();

  });
  </script>
  <div class="bootstrap-widget-header">
  <i class="icon-home icon-white"></i><h3><?php echo $judul;?></h3>
  </div>
  <div class="bootstrap-widget-content">
  <!-- awal form -->
  <form name="my-form" id="my-form" action="<?php echo site_url(); ?>/administrator/artikel/simpan" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?php echo $id;?>" />
  <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="kategori">ISBN</label>
  <div class="controls">
  <input type="text" id="isbn" name="isbn" class="span3" value="<?php echo $isbn;?>">
  </div>
  </div>
  <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="kategori">Judul_ Tieu De</label>
  <div class="controls">
  <input type="text" id="judul" name="judul" class="span6" value="<?php echo $judul_buku;?>">
  </div>
  </div>
  <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="kategori">Pengarang_ Tac Gia </label>
  <div class="controls">
  <input type="text" id="pengarang" name="pengarang" class="span6" value="<?php echo $pengarang;?>">
  </div>
  </div>
  <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="kategori">Penerbit_ Nha Xuat Ban</label>
  <div class="controls">
  <input type="text" id="penerbit" name="penerbit" class="span6" value="<?php echo $penerbit;?>">
  </div>
  </div>
  <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="kategori">Tahun_Nam </label>
  <div class="controls">
  <input type="text" id="tahun" name="tahun" class="span2" value="<?php echo $tahun;?>">
  </div>
  </div>
  <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="kategori">Cetakan</label>
  <div class="controls">
  <input type="text" id="edisi" name="edisi" class="span1" value="<?php echo $edisi;?>">
  </div>
  </div>
  <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="kategori">Dokumen_ Tai Lieu</label>
  <?php
  if(!empty($gambar)){
  ?>
  Nama File : <?php echo $gambar;?>
  <?php } ?>
  <div class="controls">
  <input type="file" name="gambar" id="gambar" />
  </div>
  </div>
  <div class="control-group">
  <div class="controls">
  <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-success btn-small"><i class="icon-ok-circle"></i> Simpan</button>
  <a href="<?php echo base_url();?>index.php/administrator/artikel" class="btn btn-info btn-small"><i class="icon-hand-left"></i> Kembali</a>
  </div>
  </div>
  </form>


  <!-- akhir form -->
  </div>

 8. #8
  Super Moderator tinhphaistc's Avatar
  Ngày tham gia
  01-03-2013
  Bài viết
  693
  Cảm ơn
  244
  Được cảm ơn 278 trong 210 bài viết
  chào bạn.
  ở đoạn code bạn gởi.
  mình thấy action form gởi tới function này.
  PHP Code:
  <form name="my-form" id="my-form" action="<?php echo site_url(); ?>/administrator/artikel/simpan" method="post" enctype="multipart/form-data">
  nếu vậy bạn thêm các đoạn code trên vào function này bạn nhé.
  PHP Code:
  simpan 
  mình có đọc qua code của bạn. mình cũng không hiểu lắm vì mình chưa nhìn thấy được demo.
  nhưng NOTE cho bạn. nếu bạn muốn check chổ nào thì đặt vào action form vào chổ đó để check

  đoạn code của bạn đã bình luôn phía trên.
  PHP Code:
  $this->load->library('form_validation');
  $this->form_validation->set_rules('isbn''isbn''required|
  min_length[5]|max_length[12]'
  );
  $this->form_validation->set_rules('judul_buku''judul_buku''required|
  matches[passconf]'
  );
  $this->form_validation->set_rules('pengarang''pengarang
  Confirmation'
  'required');
  $this->form_validation->set_rules('email''Email''required|
  valid_email'
  ,'check_email');
  if (
  $this->form_validation->run() == FALL 
  thì bạn chèn vào function mà action form bạn thực hiện.
  THÔNG TIN HỖ TRỢ DIỄN ĐÀN CODEIGNITER VIỆT NAM
  Email: tinhphaistc@gmail.com

 9. #9
  CI Member girlthethao's Avatar
  Ngày tham gia
  09-07-2013
  Bài viết
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 2 trong 1 bài viết

  insert

  Bạn giúp mình chèn cụ thể vào như thế nào đi. Mình bị rối quá

 10. #10
  CI Member binkutehehe's Avatar
  Ngày tham gia
  10-05-2013
  Bài viết
  175
  Cảm ơn
  13
  Được cảm ơn 22 trong 21 bài viết

  Talking Nếu muốn thì tối bạn lên temview mình làm cho

  Đọc code bạn hơi rối . Nếu đk bạn dùng temview mình làm cho . Làm giống bác tinhphai hoặc bạn dung jqueryvalidateform cũng được .

  Face book mình : https://www.facebook.com/ngo.bin.125...nmn:yociexp48:

Chia sẽ và Bình Luận chủ đề Thêm hàm kiểm tra email tồn tại trên facebook

Các Chủ đề tương tự

 1. Gửi email trong codeigniter
  Bởi vantoamtg88 trong diễn đàn Hỏi đáp
  Trả lời: 9
  Bài cuối: 03-06-2014, 10:20 AM
 2. function ẩn email đơn giản cho các bạn.
  Bởi tinhphaistc trong diễn đàn PHP
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 09-03-2014, 03:46 PM
 3. Trả lời: 1
  Bài cuối: 12-02-2014, 09:39 PM
 4. [Help] Cần trợ giúp lỗi khi gửi email
  Bởi ductrung081 trong diễn đàn Hỏi đáp
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 30-10-2013, 09:46 AM
 5. [Help me] kiểm tra email và username đã tồn tại trong csdl
  Bởi tuanphuongmda trong diễn đàn Hỏi đáp
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 21-05-2013, 02:19 PM

Các từ khóa xuất hiện trên google của chủ đề

hàm kiểm tra email tồn tại

Tag của Chủ đề này - Hãy Thêm Tags Để bài viết nhanh lên top google

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •