chào các bạn.
để tối ưu hóa code của mình cho việc seo website thật là cần thiết.
tránh việc trùng lặp tiêu đề đối với phân trang các bạn cần thêm số trang.
tôi ví dụ
nếu các bạn không thực hiện bức này thì tiêu để của bạn mãi như vậy
PHP Code:
tiêu đề 
các bạn thực hiện một bước nhỏ trong controller của mình như sau.
PHP Code:
$page_title = ($this->uri->segment(2)) ? "trang ".$this->uri->segment(2)."" "";
$data['title']  =   "Bài mới nhất ".$page_title
sau đó ra view và show em nó ra thôi.
PHP Code:
echo $title 
nó sẽ tự thây đổi theo trang không sợ trùng lặp tiêu đề nữa nhé.