Mình dùng khá nhiều Jquery nhưng lại xuất hiện lỗi này . Mỗi lần F5 thì jquery không hoạt động tốt . mình chả hiểu sao nữa . Mình hiểu nom na là do cây trong jquery . ai biết giúp mình với


PHP Code:Consider using 
'dppx' units, as in CSS 'dpi' means dots-per-CSS-inchnot dots-per-physical-inchso does not correspond to the actual 'dpi' of a screenIn media query expressiononly screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio1.5), only screen and (min-resolution144dpi) (index):81'Range.detach' is now a no-op, as per DOM (http://dom.spec.whatwg.org/#dom-range-detach).