xin lỗi minh mới chỉ hoc CI dc 1 tháng thôi mong mọi người giúp đỡ
Minh muốn làm 1 cái slider sản phẩm cùng loại ở cuối trang. khi người dùng nhấp vào xem chi tiết 1 sản phẩm thì bên dưới sản phẩm đó sẽ hiện ra các sản phẩm cùng loại với nó.Minh lấy đươc catid rồi nhưng ko biết cách truyền làm sao để câu lệnh select hiểu cho bên model.


đây là code minh viết bên model
public function list_for($cat='')
{

$this->db->query('SET NAMES "LATIN1"');
$this->db->select('id, gia1, gia2, keyword, cat,name_'.$this->lng.' AS name, img, des_'.$this->lng.' AS des, (SELECT keyword FROM product_categories WHERE id = CONCAT("", cat, "")) AS catkey', false);
$this->db->where('cat',$cat); ( nếu cho này điền ID vào là ok )
$this->db->where('active', 1);
$this->db->where('deleted', 0);
$query = $this->db->get('products');
if ($query->num_rows() > 0)
{
return $query->result_array();
}
}


bên view mình viết :
..... echo dc toan bộ nội dung sản phẩm và minh echo dc catid ra rồi

<?php echo $cat ?>


// phần này là cai slider minh load no lên nè
<?php

if (is_array($list_for) && count($list_for) ) {
foreach ($list_for as $key=>$data) {
$this->load->view('product/right',$data);
}
}
?>
right là 1 trang con đại diện cho sản phẩm sẽ được lặp lại
vậy giờ làm sao truyền đươc id của cat
. Mong mọi người giúp đỡ xin cảm ơn