Setup NTPD on CentOS Linux - cấu hình sai thời gian cho server linux (centos)
sử dụng ssh tới server và chạy lệnh.

cài đặt NTP
# yum install ntp ntpdate ntp-doc
bật dịch vụ
# chkconfig ntpd on
đồng bộ hóa thời gian
# ntpdate pool.ntp.org
khở động ntp
# /etc/init.d/ntpd start
cấu hình. (Nhưng khi các bạn cài nó đã cấu hình sẵn rồi nếu chưa chuẩn thì edit còn nếu okie rồi thì khong cần nữa nhé.

# vi /etc/ntp.conf
server 0.rhel.pool.ntp.orgserver 1.rhel.pool.ntp.orgserver 2.rhel.pool.ntp.org